برخی از مشتریان

دعوت به بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمینمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی - صنایع واکیوم پارس