برخی از مشتریان

تحویل سه دستگاه بلوئر هوا جهت صادرات به کشور تاجیکستانسه دستگاه بلوئر هوا مدل GM 80L ساخت صنایع واکیوم پارس، مربوط به پروژه تصفیه خانه آب شهر دوشنبه تاجیکستان، تحویل نمایندگان شرکت شیمبار گردید.